Terug naar beginpagina

BAM BESMET BEDRIJF BOUWT EEN ZWAARBEVEILIGDE NIEUWE GRENSGEVANGENIS OP SCHIPHOL

ACTIE / PPS / Vreemdelingendetentie / Nieuws / Links / E-mail / Inschrijven nieuwsbrief

De nieuwbouwplannen voor 'Justitieel Complex Schiphol'

De ontwikkelingen en acties tot 30 november 2010. Chronologisch:

1. De publieke private aanbesteding
2. De gemeente Haarlemmermeer

Publiek Private Aanbesteding

21 augustus 2008: Start van de PPS procedure

De Rijksgebouwendienst publiceert de aanbesteding. Eufemistisch wordt gesproken over een aanmeldcentrum en een terugkeercentrum.

1 december 2008: Cobouw, in PPS gevangenis rukt op:
"Probleem is dat bij alle projecten waarbij asielzoekers zijn betrokken, actiegroepen roet in het eten dreigen te gooien. Bij het detentiecentrum Rotterdam Airport worden bijvoorbeeld regelmatig kantoren beklad en ruiten ingegooid. Eerder dit jaar werd dit project met succes als dbfmo op de markt gezet.
Ook het nieuwe justitiŽle complex op Schiphol moet als dbfmo worden uitgevoerd. Dit project zal vanwege de Schipholbrand vermoedelijk veel emoties oproepen. Tot nu toe hult de Dienst JustitiŽle Inrichtingen zich echter in stilzwijgen. Over extra instructies rond de aanbestedingsprocedure en geheimhoudingsclausules is dan ook nog niets bekend."


Met het DBFMO contract voor JC Schiphol is maar liefst 400 miljoen euro gemoeid, maar dan heb je ook wat. De winnaar van deze wie-mag-de-bajes-bouwen-wedstrijd zorgt er namelijk voor dat de staat er 25 jaar lang geen omkijken naar heeft. Ter vergelijking: het consortium DC16 heeft voor het nieuwe detentiecentrum op Rotterdam Airport een DBFMO contract voor 100 miljoen.
Intussen wordt duidelijk dat de oorspronkelijke oplevering van juli 2012 niet wordt gehaald. De oplevering staat nu gepland voor eind 2012. Veel meer informatie komt lang niet naar buiten. De nieuwbouwplannen werden en worden nog steeds omgeven door geheimzinnigheid, uit vrees voor acties.

15 juni 2009: Twee consortia

Uit een artikel in Cobouw blijkt dat er twee consortia in de race zijn. Bij de PPS voor detentiecentrum Rotterdam (DC16) waren dat er drie. Betrokken bedrijven blijken in ieder geval het van DC16 bekende EGM Architecten, en BAM.

30 november 2009: Het consortium 'JCSchiphol'

Uit een door OCA op Indymedia gepubliceerd document blijkt dat ťťn van de twee betrokken consortia JCSchiphol heet en grotendeels bestaat uit dezelfde bedrijven als DC16, dat het detentiecentrum op Rotterdam Airport op dat moment aan het bouwen is. Het document bevat de agenda voor een vergadering tussen DC16 en JCSchiphol. Betrokken zijn EGM architecten, Ballast Nedam en Strukton. Uiteindelijk krijgt dit consortium niet de opdracht...

Felicitaties voor BAM 25 mei 2010: Gunning van de opdracht aan BAM

De Rijksgebouwendienst publiceert de gunning van de opdracht, maar onthult de naam van het betrokken consortium niet: "NAAM EN ADRES VAN DE ONDERNEMER AAN WIE DE OPDRACHT IS GEGUND: naam ondernemer op te vragen bij de Rijksgebouwendienst via postbus.jcschiphol@minvrom.nl (NL).". Cobouw publiceert het wel: BAM! Wij roepen BAM uit tot BESMET BEDRIJF!

9 augustus 2010: De Poort van Schiphol

Het consortium heet: De Poort van Schiphol. Dat blijkt uit het afgeven van een vergunning voor het aanbrengen en hebben van palen in gebied in de Haarlemmermeerpolder voor de bouw van het Justitieel Complex aan de Koetsierstraat te Schiphol, alsmede voor het aanbrengen van verhard oppervlak. De vergunning is verleend door het hoogheemraadschap van Rijnland.

De rol van de gemeente Haarlemmermeer en de eerste acties

3 maart 2009: Voorontwerp

Het college van B&W; stemt in met het voorontwerp 'bestemmingsplan Schiphol Sloterweg Koetsierstraat'. De gemeente Haarlemmermeer heeft ook de luchtkwaliteit laten testen door het bedrijf Goudappel Coffeng. Het rapport is op de site van de gemeente te verkrijgen, klik daarvoor HIER.

10 november 2009: Gemeente wil cellencomplex bouwen aan de Sloterweg

In de lokale media verschijnt het bericht Gemeente wil cellencomplex bouwen aan de Sloterweg.
Opvallend is dat men doet alsof er geen mensen zonder papieren worden opgesloten met het oog op uitzetting, terwijl bij herhaling over een uitzetcentrum wordt gesproken. Reeds in de oorspronkelijke aankondiging van het ministerie van VROM, Nieuw pps-project voor rijkshuisvesting: Justitieel Complex Schiphol d.d. 3 september 2007, wordt melding gemaakt van "een terugkeercentrum voor uitgeprocedeerde asielzoekers".
Het artikel vermeldt wel "de opvang en behandeling van verzoeken en aanvragen van asielzoekers" en "veroordeelde vreemdelingen zonder geldig verblijf".
Door te suggereren dat asielzoekers worden opgevangen in verblijven en dat het gaat over 'veroordeelde vreemdelingen' wordt enerzijds de aard van het complex gebagatelliseerd ('verblijven'/'opvang') en wordt anderzijds de criminalisering van 'vreemdelingen zonder geldig verblijf' alvast in gang gezet.

15 november 2009: Oproep om gemeenteraadsleden te schrijven

In de gemeente Haarlemmermeer worden de eerste lokale protesten tegen het opsluiten van mensen zonder papieren geÔnitieerd, met een oproep om gemeenteraadsleden te schrijven. Zie: Nieuwe gevangenis in Schiphol? Schande! en Nieuwe gevangenis voor illegalen Schiphol.

19 november 2009: Eerste actie bij gemeente Haarlemmermeer

In de gemeenteraad staat de voorgestelde wijziging van het bestemmingsplan als ingekomen stuk op de agenda. Werkgroep Stop Deportaties besluit dit niet in stilte voorbij te laten gaan en deelt pamfletten uit bij de ingang van het stadhuis. Vervolgens gaan vier mensen naar binnen. Op het moment dat de ingekomen stukken worden afgehamerd zonder de wijziging van het bestemmingsplan ter sprake te brengen, staan zij op, lopen naar het midden van de raadszaal en ontrollen twee spandoeken. Met grof geweld maken bodes en bewakers direct een einde aan het protest. Ze rukken de spandoeken uit de handen van de activisten en sleuren hen de zaal uit. Burgemeester Weterings verklaart naderhand dat de plannen voor het justitieel complex niet op de agenda stonden en dat Werkgroep Stop Deportaties een rel heeft veroorzaakt in de gemeenteraad. Actieverslag.

12 januari 2010: Raadsvoorstel van B&W;

In een raadsvoorstel stellen B&W; voor om de zienswijzen tegen de wijziging van het bestemmingsplan ongegrond te verklaren en in te stemmen met de wijziging. Dit voorstel wordt gedaan nog voor de indieners van zienswijzen hun zienswijze hebben kunnen toelichten! De behandeling van de zienswijzen, tijdens een hoorzitting, en de daarop volgende gemeenteraadsvergadering, staan gepland voor 4 februari.

20 januari 2010: Anterieure overeenkomst

De gemeente Haarlemmermeer heeft een 'anterieure overeenkomst' over de grond gesloten met Schiphol real Estate BV. Dit blijkt uit een publicatie in de lokale Echo.

29 januari 2010: Het Haarlems Dagblad meldt: Raad weert radicale actiegroep bij vergadering.

Gesproken wordt hier over de 'rel' van 19 november 2009. Hoe vier mensen met een spandoek een rel kunnen veroorzaken, is ons een raadsel, maar we hebben zo het vermoeden dat die "rel" moest worden verzonnen om gebruikt geweld goed te praten. Maar dat niet alleen: "Om een nieuwe rel in de raadszaal te voorkomen en om represailles tegen individuele raadsleden tegen te gaan" zal de 'democratische' besluitvorming "achter gesloten deuren" plaatsvinden.

4 februari 2010: De gemeente Haarlemmermeer maakt de bouw van het detentiecentrum mogelijk

De gemeenteraad stemt voor de wijziging van het bestemmingsplan Sloterweg/Koetsierstraat. Hierdoor kan het nieuwe 'justitieel complex' Schiphol worden gebouwd. SP en fractie Jankie stemmen tegen.
Terwijl de raad vergadert wordt buiten gedemonstreerd, omsingeld door een overmacht aan politie. Omdat de politie wil weten wie er aan de demonstratie meededen, wordt van twee mensen na afloop op het station ID gevorderd. Eťn wordt gearresteerd en zit tot de volgende avond vast.
Enkele mensen zijn de middag voor de demonstratie naar de bouwlocatie geweest en zagen dat daar al voorbereidingen bezig waren: een graafmachine, en paaltjes in de grond. Schuin tegenover het toekomstig justitieel complex komt nieuwbouw voor de marechaussee, daar wordt al aan gewerkt. Zie fotoverslag.

De gemeenteraad van Haarlemmermeer heeft de bouw van het nieuwe centrum mogelijk gemaakt met als excuus dat het onmenselijke Schiphol Oost moet worden vervangen door een onmenselijk Schiphol Noord West. Allicht had de gemeente ook kunnen kiezen voor het sluiten van Schiphol Oost, ťn voor het niet wijzigen van het bestemmingsplan, maar doen alsof het ene door het andere můet worden vervangen was wel zoveel makkelijker..

13 maart 2010: Voor de bŁhne: brief gemeente Haarlemmermeer

De gemeenteraad van Haarlemmermeer stemde op 4 februari bijna unaniem voor de wijziging van het bestemmingsplan Sloterweg/Koetsierstraat, waarmee de bouw van het nieuwe Justitieel Complex Schiphol mogelijk wordt gemaakt. Alleen de SP-fractie, en de daarvan afgesplitste eenpersoonsfractie Jankie, stemden op principiŽle gronden tegen. Daarmee onderscheiden ze zich in positieve zin van hun partijgenoten in de gemeenteraden van Zeist en Zaandam, die met van hypocrisie druipende verklaringen wel instemden met de nieuwbouw van Kamp Zeist respectievelijk de komst van twee bajesboten.

Verschillende partijen in de raad van Haarlemmermeer presenteerden hun instemming met de bouw van het nieuwe complex als een daad van pure medemenselijkheid. Nu kan immers het brandgevaarlijke Uitzetcentrum Schiphol-Oost gesloten worden, riep men instemmend. Dat uitzetcentrum is ondanks die brandgevaarlijkheid met instemming van de gemeente overigens gewoon in gebruik. ďHumaniteit begint met veiligheidĒ, aldus de fractievoorzitter van de lokale partij HAP. Volgens ons begint humaniteit met het niet opsluiten van mensen, en meer nog het afschaffen van grenzen, maar het blijkt keer op keer dat dat voor de lokale politiek te hoog gegrepen is. Men stelt zich over het algemeen op als serviele lakeien van het rijksbeleid, want, hoezeer men daar soms ook op tegen zegt te zijn, het is volgens hen niet aan een simpel gemeenteraadslid om zich daartegen te verzetten. Als raadslid kijkt men puur naar de ruimtelijke aspecten wanneer er een bestemmingsplan aan de orde is.

En dus was er voor de meeste partijen geen reden om tegen de aan de orde zijnde bestemmingsplanwijziging te stemmen. En dus kan de staat een nieuw concentratiekamp bouwen. En dus blijft de gemeente Haarlemmermeer voor de voorzienbare toekomst een oord waar mensenrechtenschendingen aan de orde van de dag blijven, met een lokaal bestuur dat dat haar verantwoordelijk niet vindt en liever wegkijkt.

Maar ho! Laat niemand beweren dat de gemeenteraad van Haarlemmermeer grotendeels uit marionetten van het fascisme bestaat! Men besloot een brief te schrijven naar de rijksoverheid. Of er gekeken kan worden naar alternatieven voor detentiebeleid, zodat uit te zetten vreemdelingen wel beschikbaar blijven voor uitzetting, maar niet opgesloten hoeven te worden. En als dat dan toch moet, of dat niet onder een wat soepeler regime kan. Want dat zou wel zo humaan zijn.

Het is alsof degenen die de treinen naar Westerbork lieten rijden eerst het spoor opknappen, zodat de treinen minder schudden, en daarna vragen of het transport niet per comfortabeler bus kan. De deportatiemachine draait door, maar het geweten is gesust.

15 juli 2010: Staatsveiligheid in gevaar door inzage in bouwplannen grensgevangenis?

Drie activisten gaan naar het gemeentehuis van Haarlemmermeer op de bouwaanvraag in te zien, want hoewel BAM de opdracht gegund heeft gekregen, heeft BAM nog geen bouwvergunning.

Bij de balie in de hal van het stadhuis wordt zowaar niet moeilijk gedaan over de inzage. Echter, als de map tevoorschijn komt, blijkt deze voorzien van een memo met onderstaande tekst:

  MEMO

  Datum: 30 juni 2010
  Onderwerp: Bouwaanvraag Justitieel Complex

  Op grond van artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) wordt niet alle bij de bouwvergunning behorende informatie ter inzage gelegd. Wel is bijgevoegd:

  - Overzicht ĖComplex/Situatietekening
  - Gevelaanzichten
  - Principedetails

  De overige informatie is niet openbaar omdat dit de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden (art. 10, lid 1 onder b van de Wob), omdat het vertrouwelijk meegedeelde bedrijfsgegevens zijn (art. 10, lid 1 onder c van de Wob) en omdat openbaarmaking van deze informatie niet opweegt tegen het belang van het voorkomen van onevenredige benadeling van de Staat.

  Hoogachtend,
  burgemeesters en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer namens dezen,
  de gemeentesecretaris,
  voor deze,
  de clustermanager Dienstverlening

  Mr. E.H. Pranger
Zie: de Wet Openbaarheid van Bestuur

De drie activisten wordt een tafel in de hal aangewezen waar de weinige documenten kunnen worden ingezien. KopieŽn mogen niet worden gemaakt. De verantwoordelijk ambtenaar, en een aantal bodes van het stadhuis, houden het drietal nauwlettend van zeer nabij in het oog. Er zit maar ťťn ding op: nauwkeurig lezen en bekijken, en zoveel mogelijk overtekenen en overschrijven.

Overgetekende plattegrond Dit neemt geruime tijd in beslag maar levert toch wel wat informatie op. In dank wordt het niet bepaald afgenomen en het komt zelfs zover dat de politie wordt gebeld. ďWij willen even uw legitimatiebewijs zien.Ē

Dit wordt natuurlijk geweigerd. ID bewijzen mogen ze niet vorderen als je in het stadhuis niets anders doet dan een onvolledige bouwaanvraag bestuderen! Onverrichterzake gaan ze weer.

Wat er niet ter inzage ligt, is onduidelijk. Namen van de betrokken bedrijven met bloed aan hun handen ontbreken, net als gegevens omtrent notabene de brandveiligheid. Wat wel duidelijk is, is dat hier een grensgevangenis wordt gebouwd die zo zwaar beveiligd wordt als de beruchte bajes in Vught.

Muur na muur zal, als deze grensgevangenis er komt, de daar opgesloten mensen en hun omstandigheden verborgen houden voor het oog van critici. De bouwtekening van de zorgvuldig geheim gehouden architect laat een vesting zien waarin de luchtplaatsen zijn ingesloten door enerzijds de cellengebouwen van drie en vier verdiepingen, en anderzijds een muur van 3 meter hoog met daarbovenop een hek van 2 meter hoog. De aan elkaar grenzende luchtplaatsen worden van elkaar gescheiden door 3 meter hoge muren. Alsof zoveel muur nog niet genoeg is, komt bovendien om het hele complex heen ůůk nog eens een ringmuur van 5 meter hoog, voorzien van 'stroomvoerende detectie'. En opnieuw zullen ook de isoleercellen niet ontbreken, op de vierde verdieping van deel 'B'.

Download PDF met informatie over de bouwplannen.

1 september 2010: Een actie bij de burgemeester

Een actiegroep die zich 'De Kwade Kwasten' noemt brengt een nachtelijk huisbezoek aan burgemeester Weterings van Haarlemmermeer. In hun verklaring roept 'De Kwade Kwasten' de burgemeester op: "Ook u kunt uw stem nog wijzigen. Zeg NEEN tegen de plannen voor het gevang op Schiphol."

17 september 2010: Bouwvergunning afgegeven, en opnieuw 'inzage'...

Wat de gemeente Haarlemmermeer betreft mag BAM gaan bouwen. Twee activisten die kort hierna opnieuw ter inzage van de plannen naar het gemeentehuis gaan, worden wederom geconfronteerd met geheimhouding, en dezelfde onvolledigheid. KopieŽn worden nog altijd niet gegegeven en de inzage moet deze keer zelfs plaatsvinden aan de krappe balie, tegenover de ambtenaar. Opnieuw wordt de politie gebeld, die ID bewijzen vordert en zich uitgebreid intimiderend opstelt.
Door het indienen van een schriftelijk verzoek met beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur lukt het tenslotte toch om kopieŽn te krijgen van de schaarse informatie die er is.

25 oktober 2010: Herdenking Schipholbrand

De herdenking van de Schipholbrand vindt plaats in... het gemeentehuis van de Gemeente Haarlemmermeer!

Schipholbrand overlevende Papa Sakho schrijft:
  "Brothers and sisters,

  Some people today made a commemoration of the Schiphol Fire. They did it in the town hall of Hoofddorp. They say it is is the last official commemoration of the fire.

  We want to let you know that we don't do official commemorations. We don't want to do this together with the authorities who can do no better than build a new prison for undocumented migrants.

  They say this one will be more humane.

  We don't think that a prison for undocumented migrants can ever be humane.

  Migrants are normal and want more freedom. "
Foto:

Papa Sakho (rechts van het spandoek) demonstreert samen met andere overlevenden voor de vrijlating van Ahmed Isa, die ten onrechte wordt beschuldigd van brandstichting.

Na veroordeling in hoger beroep is Ahmed Isa direct gedeporteerd. In cassatie ziet het er nu naar uit dat hij volledig wordt vrijgesproken...


Lees hier meer over Publiek Private Samenwerking (PPS) en privatisering van het gevangeniswezen

Lees hier meer over wat vreemdelingendetentie werkelijk inhoudt[advertentie]

BAM BESMET BEDRIJF

BAM BESMET BEDRIJF
BOUWT detentiecentra,
gevangenissen,
politiecellen en meer!