Terug naar beginpagina

BAM BESMET BEDRIJF BOUWT EEN ZWAARBEVEILIGDE NIEUWE GRENSGEVANGENIS OP SCHIPHOL

ACTIE / PPS / Vreemdelingendetentie / Nieuws / Links / E-mail / Inschrijven nieuwsbrief

Publiek Private Samenwerking (PPS): Wat is dat?

Over privatisering van gevangenissen en detentiecentra

De tendens om steeds meer overheidstaken te privatiseren krijgt ook zijn beslag in het gevangeniswezen. Steeds meer werk wordt uitbesteed aan bedrijven. Detentie- en uitzetcentra voor migranten lopen hierbij meestal voorop, het zijn een soort testcentra voor privatisering, die daarna sluipenderwijs ook in reguliere gevangenissen wordt doorgevoerd.

Naast uitbesteding van bijvoorbeeld bewaking (m.n. aan G4S), catering (m.n. aan Sodexo) en de medische dienst (m.n. aan FMMU), geldt dit steeds vaker ook voor de bouw van nieuwe gevangenissen. Daarvoor wordt dan de zogenaamde 'PPS-constructie' gebruikt.

Publiek-Private Samenwerking (PPS) is een samenwerkingsvorm tussen de overheid en een of meer private ondernemingen. De marktpartij wordt voor een lange periode gecontracteerd om niet alleen te ontwerpen, te bouwen en/of te beheren, maar vaak ook om het project te financieren.

De meest gangbare vorm van PPS in Nederland is het zogenoemde DBFM-contract (Design, Build, Finance & Maintain). Hiermee worden genoemde verantwoordelijkheden overgedragen aan marktpartijen met als gevolg dat meerwaarde wordt gerealiseerd: projecten zijn van dezelfde kwaliteit tegen een lagere prijs of zijn van betere kwaliteit tegen een gelijke prijs. "The private prison contractor and the Government have a common interest in burying the issues." Hugh de Kretser (executive officer of the Federation of Community Legal Centres on the difficulty in getting access to information a private prisons and jails in Australia. The Age, November 24, 2007)

Het zijn eigenlijk steeds dezelfde giganten in de bouwsector die voor PPS-projecten geselecteerd worden. Ze vormen gelegenheidsconsortia, onder veelal verschillende namen. Zo duiken bijvoorbeeld Strukton, BAM, Ballast Nedam, Heijmans, Volker Wessels en Dura Vermeer steeds weer op. En als het om technische dienstverleners gaat: Imtech, GTI (tegenwoordig Cofely) en Burgers Ergon.
Het blijkt dus voorlopig niet een heel grote vijver waaruit de overheid kan vissen als het gaat om samenwerking met de private sector. Het gaat slechts om een handjevol concerns dat echt met elkaar concurreert en soms in consortia samenwerkt.

Detentie PPS - Detentiecentrum Rotterdam Airport, een pilot

"Now enters GEO with their paid lobbyists attempting to put a good face on this. I'm saying the corporation should back off. They've run a very poor facility that probably violates the youths' civil rights. ... Kids were stepping in their own feces. The sheets were such that a cat or dog wouldn't sleep on them." Texas State Senator John Whitmire (on conditions at GEO's Coke County Juvenile Justice Center. Dallas Morning News, October 5, 2007)

Detentiecentrum Rotterdam Airport is de eerste justitiële inrichting in Nederland die door middel van PPS is aanbesteed. De gekozen PPS-vorm is DBFMO (Design, Build, Finance, Maintain, Operate). Hiervoor werd een contract ter waarde van 100 miljoen euro, met een looptijd van 25 jaar gesloten met het Consortium DC16, bestaande uit Strukton, Ballast Nedam, EGM Architecten, ISS Facility Services en Smits van Burgst.
De gebruiker, het ministerie van Justitie, de Dienst Justitiële Inrichtingen, wordt bij dit project vertegenwoordigd door de Rijksgebouwendienst als opdrachtgever namens de Staat.

Rijksgebouwendienst zet de stap naar meer PPS-gevangenissen.( Uit: Cobouw, 29 november 2008)

Het in de zomer van 2010 geopende ‘Detentiecentrum Rotterdam Airport’ was een pilot. Inmiddels zijn er meer PPS-gevangenissen in aanbouw of voorbereiding.
Het gaat om de penitentiaire inrichting in Zaanstad en om het Justitieel Complex Schiphol. De geplande nieuwbouw van de PI Noorderbocht in Rotterdam, wat ook een PPS-project zou worden, werd afgeblazen.

De gevangenis op de locatie HoogTij in Zaanstad gaat zo'n 50.000 vierkante meter vloeroppervlak beslaan. Er komen 480 cellen voor maximaal 912 gedetineerden. Vanaf 1 januari 2014 komen op deze plek langgestraften en mensen die extra zorg behoeven (afdeling forensische zorg binnen gevangeniswezen). De PI zal in eerste instantie de huidige capaciteit van de PI Overamstel vervangen. Dit houdt in dat er mensen in voorarrest zullen worden ondergebracht.

PPS verkopen aan Justitie

"We told the company, we told the Ombudsman, we told Victoria Police, we told members of Parliament, and others, but the situation didn't improve." Former Melbourne Custody Center employee Ros Atkinson (on how her information on abuse was ignored by GEO Group and others. The Herald Sun, November 24, 2007)

De invoering van PPS is al geruime tijd voorbereid. Het Ministerie van Financiën, in de vorm van het Kenniscentrum PPS, heeft haar best gedaan PPS erdoor te drukken.

In het rapport ‘De toepassing van Publiek Private Samenwerking op een Nederlandse gevangenis, Een verkennende argumentatie’ (download pdf) van 9 september 2003 valt onder meer het volgende te lezen: “Al enige tijd is de discussie binnen het gevangeniswezen over manieren om de cellencapaciteit uit te breiden gaande. Daarbij zijn ook minder traditionele methoden om een gevangenis te realiseren aan de orde gekomen.”

"Daar waar de oorspronkelijke gedachte bij de opdrachtverstrekking nog was dat het rapport zou moeten bijdragen aan verdere acceptatie bij DJI en Justitie, kan nu geconstateerd worden, dat bij DJI en Justitie sprake is van acceptatie van het PPS gedachtegoed en instrumenten die daarbij horen. Er is dus geen sprake meer van de noodzaak te overtuigen. Integendeel, DJI wil aan de gang met PPS in het gevangeniswezen en dat mag als een mooi resultaat van de werkzaamheden gelden."

Toenemende vraag naar structurele celcapaciteit

De inleiding van het rapport begint met: “De (intensivering van) inspanningen van de verschillende organisaties uit de strafrechtketen zullen ertoe leiden dat het Nederlandse gevangeniswezen wordt geconfronteerd met een toenemende vraag naar structurele celcapaciteit. Tegelijkertijd geven de recente economische ontwikkelingen aanleiding tot ingrijpende bezuinigingen, ook bij deze organisaties.”

Probleem: meer cellen, minder geld. Oplossing: PPS!

Tegelijkertijd betekent 'meer cellen' natuurlijk wel 'meer geld' voor de private gevangenisindustrie. Wanneer die cellen er eenmaal zijn zullen ze ook gevuld moeten blijven. De industrie is dan ook niet te beroerd te helpen hiervoor oplossingen te verzinnen. Zo werd de lobby voor de nieuwe anti-immigratiewet in de Amerikaanse staat Arizona, die een toename van het aantal te detineren immigranten oplevert, gesponsord door bedrijven uit deze industrietak. Zie artikel Private Prison Industry Helped Create Anti Immigrant Law in Arizona.

Geweldsmonopolie

Uit het rapport van het Kenniscentrum PPS: “Net als in vele andere democratische landen is de uitoefening van geweld in Nederland een exclusieve staatsaangelegenheid. Er is met andere woorden sprake van een geweldsmonopolie. De tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen is onderdeel van het geweldsmonopolie. De toepassing van PPS constructies betekent dat private partijen een aanmerkelijk grotere rol krijgen in de tenuitvoerlegging van vrijheidsbenemende straffen dan dat in Nederland tot op heden het geval is.”

“In sommige gevallen is het noodzakelijk dat geweld wordt uitgeoefend tegen één of meerdere gedetineerden. In het geval van de uitvoering van taken door een private partij in het kader van beveiligen, betekent dit dat medewerkers die niet in dienst zijn van DJI dit geweld moeten uitoefenen."

Het kenniscentrum ziet ook wel in dat sommige mensen hier hun vraagtekens bij zetten:
"Het idee van het inschakelen van private partijen ten behoeve van het uitoefenen van taken in het kader van het geweldsmonopolie namens de Nederlandse staat, wordt door sommige mensen aarzelend ontvangen".
"Men stelt zich bijvoorbeeld voor hoe particuliere partijen ingegeven door winstbejag een schrikbewind handhaven in een door de maatschappij geïsoleerde inrichting."

Dat zal natuurlijk in Nederland niet gebeuren... want “relativerend kan verder worden opgemerkt dat een PPS gevangenis onmogelijk een gesloten systeem kan zijn. Controle op het regime en de verrichtingen binnen de muren van de gevangenis vindt ook plaats doordat gedetineerden naar de pers bellen, door de rechtspositie van gedetineerden en van personeel, de advocatuur die in de inrichting komt, de contacten die de overige instanties uit de strafrechtsketen hebben met de inrichting, etc. Een ‘draconisch’ regime is kortom nagenoeg onmogelijk te handhaven.”

Wat een opluchting!

Bewaking in particuliere handen

De bewaking zal dus in particuliere handen vallen. Daar is in het kader van vreemdelingenbewaring al ervaring mee opgedaan. Immers, personeel van G4S, een privaat securitybedrijf, verricht in detentiecentra dezelfde taken als personeel van DJI. Privatisering is al sinds een aantal jaren via een achterdeur de bajessen binnengesmokkeld.

PPS-gevangenissen in het buitenland

"The prison had deteriorated to the extent that we considered that it was at that time an unsafe and unstable environment both for prisoners and staff." Tom Osbourne, assistant deputy coroner for Northamptonshire (UK), on an inspection made days before an inmate was stabbed to death at Global Solutions (now Group 4) run Rye Hill. BBC, June 16, 2008

Het kenniscentrum PPS juicht in haar rapport Public Private Comparator Gevangenissen over de geweldige resultaten van al lopende PPS-bajessen in het buitenland: “Begin 1996 zijn de eerste twee PPS-contracten in Europa voor het ontwerp, de bouw, de financiering en het management van twee nieuwe gevangenissen bij Bridgend en Fazakerley getekend.”
Het gaat hier, wijst nader onderzoek uit, om Altcourse Prison in Fazakerley, van Global Solutions (eerder van Group 4), en Parc Prison in Bridgend van Group 4/Securicor – in Engeland.
Dat het kenniscentrum deze voorbeelden aanhaalt, kan op z’n minst vreemd worden genoemd, want genoemde bajessen zijn de afgelopen jaren vele malen negatief in de pers geweest.
Zie: http://www.privateci.org/shame_UK.html.

Private detentiecentra

Op het moment zijn er 8 private detentiecentra in Engeland. De nieuwste is Brook House Immigration Removal Centre.
Op 18 maart j.l. (2009) opende G4S het nieuwe Brook House Immigration Removal Centre. Locatie: Gatwick Airport, naast Tinsley House. Capaciteit: 426 mannen, waaronder strafrechtelijke gedetineerden in afwachting van hun deportatie.
Brook House brengt het totaal aan vreemdelingendetentieplaatsen in Engeland op 3.038, met nog 1300 in de pijplijn.
Alle gevangenen in Tinsley House gingen na opening van Brook House in hongerstaking, omdat bleek dat de maaltijden van Tinsley House van nu af aan in Brook House werden klaargemaakt, wat resulteerde in koud eten en kleinere porties. Maar vooral in een kostenbesparing, dus in een grotere winst, van G4S! Lees meer.

Wordt vervolgd...

"If we really do catch more aliens and if we really do lock them up, then we really do have an important source of growth for the private prison industry."
Andrew May, an analyst with Jefferies and Co. (on need for more prison beds due to the fight against terrorism. Reuters, December 17, 2004)

Zal PPS in Nederland slagen?

Het kenniscentrum PPS van het ministerie van Financiën heeft daar al jaren geen twijfels over. In hun rapport 'PPS in het gevangeniswezen' staat namelijk geschreven: “Ten slotte: er zijn geen argumenten aan te voeren die pleiten tegen toepassing van PPS gedachtegoed en PPS constructie bij het realiseren van een gevangenis in Nederland. Integendeel, de acceptatie bij de betrokken partijen binnen de overheid is gegroeid en kan nu groot worden genoemd. De belangrijkste aanbeveling is derhalve: laat geen tijd verloren gaan met verdere studie, maar ga aan de slag met de bovenstaande aanbevelingen zodat op de kortst mogelijke termijn onomkeerbare stappen op weg naar de realisatie van een PPS gevangenis worden gezet.”

Te vrezen valt dat de uitbesteding van steeds meer taken in het gevangeniswezen en de PPS-projecten nog maar het begin zijn. Verdere privatisering ligt op de loer. In het regeerakkoord van Bruin-I staat geschreven: “Het kabinet zal privatisering voorbereiden van voor het gevangeniswezen relevante taken met het oog op versobering en kosteneffectiviteit. Hierbij betrekt het kabinet de resultaten van de onderzoeken die in 2005 en 2009 zijn verricht naar de privatisering van het gevangeniswezen in het Verenigd Koninkrijk.”
Gouden tijden liggen in het verschiet voor de deportatieindustrie en het penitentiair-industrieel complex. De machines van het kapitalisme draaien op volle toeren.

Horen we daar iemand iets zeggen over de gedetineerden en hun rechten?


Op de campagne website DC16 vind je nog een uitgebreidere pagina over PPS. Dus als je meer wilt lezen, klik HIER.

Lees hier meer over wat vreemdelingendetentie werkelijk inhoudt[advertentie]

BAM BESMET BEDRIJF

BAM BESMET BEDRIJF
BOUWT detentiecentra,
gevangenissen,
politiecellen en meer!